Ostrzeżenie 18+

Serwis może zawierać treści przeznaczone dla osób pełnoletnich,
chcesz kontunuować?

Tak, jestem pełnoletni Nie, rezygnuję

Adult warning 18+

This web page may contain content intended for adults,
do you want to continue?

Yes, i'm an adult No, i want to leave

Dziewczyna szuka bogatego, realnego mężczyzny

DziewczynaSzuka.pl

Zarejstruj się darmo i znajdz swoje przeznaczenie!

Zarejestruj się

Regulamin

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym dziewczynaszuka.pl (dalej jako: „DziewczynaSzuka”, „Serwis Internetowy”).

DziewczynaSzuka to randkowy serwis internetowy dla osób pełnoletnich. Serwis Internetowy umożliwia swoim usługobiorcom znalezienie poszukiwanego partnera. Dostęp do funkcjonalności DziewczynaSzuka możliwy jest po utworzeniu konta w Serwisie Internetowym. Samo utworzenie konta jest nieodpłatne, natomiast korzystanie z wszystkich jego funkcjonalności jest odpłatne na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z DziewczynaSzuka, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół DziewczynaSzuka

1) O nas

 1. Właścicielem DziewczynaSzuka jest WOJCIECH KRUGIOŁKA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRUG WOJCIECH KRUGIOŁKA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Przylep-9 Maja 29A, 66-015 Zielona Góra, NIP 9291486749, REGON 978102766, adres poczty elektronicznej: info@dziewczynaszuka.pl (dalej jako: „Usługodawca”).

2) Definicje

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. CENNIK – cennik opłat za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności zawarty w załączniku numer 1 do Regulaminu.
  2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  3. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Opis funkcjonalności, działań i elementów dostępnych w ramach Konta wskazany jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
  4. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach w Serwisie Internetowym.
  5. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  6. PROFIL – funkcjonalność Konta, która umożliwia Usługobiorcy zamieszczanie przez niego danych dotyczących jego osoby, w tym także opisów i zdjęć.
  7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  8. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, DZIEWCZYNASZUKA – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi http://Dziewczynaszuka.pl.
  9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy zgodnie z Regulaminem.
  10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w DziewczynaSzuka.
  11. USŁUGODAWCA – WOJCIECH KRUGIOŁKA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRUG WOJCIECH KRUGIOŁKA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Przylep-9 Maja 29A, 66-015 Zielona Góra, NIP 9291486749, REGON 978102766, adres poczty elektronicznej: info@dziewczynaszuka.pl.
  12. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3) Ogólne warunki Korzystania z dziewczynaSzuka

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z DziewczynaSzuka w sposób zgodny z prawem i dobrymiobyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje sięUsługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4) Korzystanie z usług elektronicznych przez usługobiorcę

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może wyłącznie Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: Konto oraz Newsletter. Konto obejmuje następujące funkcjonalności:
  Nieodpłatne funkcjonalności Konta Odpłatne funkcjonalności Konta
  Rejestracja Konta, logowanie do Konta, edycja własnego Profilu (edycja informacji, możliwość zmiany zdjęć), wysyłanie i przeglądanie otrzymanych pozdrowień, wysyłanie i akceptowanie otrzymanych próśb o ujawnienie zdjęć, blokowanie i przeglądanie zablokowanych Usługobiorców, przeglądanie innych Profili, przeglądanie Profili które ostatnio przeglądały Profil aktualnie zalogowanego Usługobiorcy, wyszukiwanie Profili, usunięcie swojego Konta, opłacenie odpłatnych funkcjonalności Konta. Przeglądanie wysłanych/otrzymanych wiadomości, komunikowanie się z innym Profilem (Kontem) za pomocą wewnętrznych wiadomości, możliwość podglądu „ukrytych” zdjęć – w przypadku ich udostępnienia przez innego Usługobiorcę.
 3. Odpłatność Usług Elektronicznych:
  1. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne.
  2. Samo utworzenie i korzystanie z Konta, w tym uzupełnienie Profilu jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem odpłatnych funkcjonalności Konta. W przypadku odpłatnych funkcjonalności Konta korzystanie z nich wymaga uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty zgodnie z Cennikiem.
   1. Opłata za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności Konta uiszczona jest w formie jednorazowej – na określony okres korzystania z odpłatnych funkcjonalności Konta. Wysokość opłat, sposoby płatności oraz okres ważności odpłatnych funkcjonalności są wskazane w Cenniku oraz każdorazowo na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Konta.
   2. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Konta możliwy jest po dokonaniu opłaty przez Usługobiorcę. Usługobiorca może dokonać opłaty za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności Konta w momencie chęci rozpoczęcia korzystania z nich – w takim wypadku Usługobiorca jest przekierowywany na stronę Serwisu Internetowego, na której może dokonać płatności. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności aktywowany jest przez Usługodawcę w terminie maksymalnie 48 godzin od momentu zaksięgowania płatności.
   3. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności: płatność przelewem tradycyjnym oraz płatności elektroniczne i płatności SMS (płatność poprzez aktywację kodu otrzymanego po wysłaniu odpłatnej wiadomości SMS) za pośrednictwem serwisu – Przelewy24.pl (obsługę płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl prowadzi spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 zł, NIP: 7811733852).
  3. Pierwsze 24 godziny po utworzeniu profilu są całkowicie darmowe.
 4. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”.
 5. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) kliknięciu w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: nazwa użytkownika (login), adres poczty elektronicznej, hasło, imię, data urodzenia, płeć, województwo, miasto, preferencje oraz opis poszukiwanej osoby.
  1. Usługobiorca jest uprawniony do zamieszczania dodatkowych treści (w tym zdjęć) w swoim Koncie, które dotyczą jego osoby. Usługobiorca w każdej chwili może dokonać zmian we wszystkich wprowadzonych treściach (z wyjątkiem nazwy użytkownika – loginu oraz płci), w tym także usunąć wprowadzone treści i zdjęcia.
  2. Dla innych Usługobiorców zalogowanych na Konto w Serwisie Internetowym mogą być widoczne następujące treści dotyczące innego Usługobiorcy: imię, miejscowość, wiek, województwo, preferencje, opis poszukiwanej osoby oraz zdjęcia. Usługobiorca obowiązany jest do szanowania prywatności innych Usługobiorców, dbania o ochronę danych osobowych innych Usługobiorców, do których uzyska dostęp za pomocą Serwisu Internetowego oraz niewykorzystywania uzyskanych treści i informacji do innych celów niż związanych z korzystaniem z Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  3. Usługobiorca w ramach Profilu może zamieścić także zdjęcia przedstawiające swój wizerunek. Usługobiorca w każdej chwili może dokonać zmiany zdjęć, w tym także je usunąć. Zamieszczone zdjęcie przedstawiające wizerunek będzie widoczne dla innych Usługobiorców zalogowanych na Konto w Serwisie Internetowym. Zdjęcie „profilowe” danego Konta (pierwsze zdjęcie w ramach Konta) może być także losowo widoczne na stronie głównej Serwisu Internetowego – w takim wypadku jest ono widoczne dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
  4. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Konta (w tym także poprzez zdjęcia) treści bezprawnych oraz:
   1. treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych, w szczególności zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego,
   2. adresów stron internetowych, ich nazw oraz logo,
   3. danych kontaktowych Usługobiorcy lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, numerów/loginów komunikatorów internetowych; z wyjątkiem nazw użytkowników – loginów w Serwisie Internetowym,
   4. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
   5. zdjęć ukazujących przemoc pornograficzną,
   6. bezwzględnie zabrania się umieszczania zdjęć dzieci.
  5. Usługodawca ma prawo do usunięcia konta usługobiorcy gdy naruszany jest regulamin.
 6. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) oraz usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnej odpowiednio w wiadomości otrzymywanej w ramach Newslletera lub Konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@dziewczynaszuka.pl lub pisemnie na adres: ul. Przylep-9 Maja 29A, 66-015 Zielona Góra.
 7. Usługobiorca obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd.

5) Rola usługodawcy

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie Serwisu Internetowego, w tym za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych.
 2. Usługodawca nie ingeruje w treść zamieszczanych przez Usługobiorców opisów i zdjęć oraz nie sprawdza ich treści pod kątem zgodności ze stanem faktycznym.
 3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

6) Kontakt z usługodawcą

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest na przykład poczta elektroniczna (e-mail: info@dziewczynaszuka.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Przylep-9 Maja 29A, 66-015 Zielona Góra), za pośrednictwem których mogą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z DziewczynaSzuka.

7) Reklamacje dotyczące serwisu internetowego

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: info@dziewczynaszuka.pl lub pisemnie na adres ul. Przylep-9 Maja 29A, 66-015 Zielona Góra.
 2. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych w inny sposób lub z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8) Odstąpienie od umowy o świadczenie usługi elektronicznej

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem 8 pkt. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Przylep-9 Maja 29A, 66-015 Zielona Góra lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@dziewczynaszuka.pl.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

9) Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

10) Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez DziewczynaSzuka zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych, zmiany Cennika - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już opłacony dostęp do odpłatnych funkcjonalności Konta. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta, Prawo Autorskie oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik nr 1 - cennik odpłatnych funkcjonalności konta

Sposób płatności Wysokość opłaty Ważność odpłatnych funkcjonalności Konta
płatność przelewem tradycyjnym oraz płatności elektroniczne 89,00 zł brutto 30 dni
płatność przelewem tradycyjnym oraz płatności elektroniczne 6,00 zł brutto 1 dzień
płatność SMS 30,75 zł brutto 3 dni